GELİŞİM TIP LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A Test Listesi

Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA1 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA2 Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi-CEBPA Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi-FLT3 ITD&TKD D835A Mutasyon Analizi
Adenomatöz Kolon Polipozisi-APC Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Hiperkolesterolemi-LDLR Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel İzole Hipoparatiroidizm-CASR Tüm Gen Dizi Analizi
Alexander Hastalığı-GFAP Tüm Gen Dizi Analizi
Alagille Sendromu Tip 1-JAG1 Tüm Gen Dizi Analizi
Alfa1 Antitripsin Eksikliği Genotip Analizi -Pi (m, s, z)
Alkaptonuri-HGD (HGO) Tüm Gen Dizi Analizi
Alport Sendromu-COL4A5 Tüm Gen Dizi Analizi
Amiloidoz-TTR Tüm Gen Dizi Analizi
Androjen İnsensitivitesi-AR Tüm Gen Dizi Analizi
Antitrombin 3 Eksikliğİ-SERPINC1 Tüm Gen Dizi Analizi
Apert Sendromu-FGFR2 Tüm Gen Dizi Analizi
ARX Geni İlişkili Hastalıklar-ARX Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi-NPM1 Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi (Ekzon 12)
APO B R3500Q
Akondroplazi-FGFR3 Genetik Analizi
Ataksi Telenjektazi-ATM Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi (AML) Testleri
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Testleri - Pediatrik
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Testleri - Yetişkin
APO E Genotip Analizi (E2, E3, E4)
Alagille Sendromu (del 20p12) FISH Analizi
Anjiyotensin M235T Mutasyon Analizi
ACE I/D Genotip Analizi
AGT M235T Hedef Mutasyon Analizi
Ağır Konjenital Nötropeni-ELA2 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Eritrositozis-EPOR Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Hipertrigliseridemi-APOA5 Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi-NPM1 Tüm Gen Dizi Analizi
APOC3 C3175G Polimorfizmi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA1 Delesyon&Duplikasyon Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA2 Delesyon&Duplikasyon Analizi
Argininosüksinat Sentetaz Eksikliği (Sitrullinemi Tip 1)-ASS1 Tüm Gen Dizi Analizi
Akromezomelik Displazi Maroteaux Tipi-NPR2 Tüm Gen Dizi Analizi
ADULT Sendromu-TP63 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Atipik Mikobakteriyoz-STAT1 Tüm Gen Dizi Analizi
Aquaporin 4 Tüm Gen Dizi Analizi
Acanthosis Nigricans ile Crouzon Sendromu
Ailesel Fokal Epilepsi-DEPDC5 Tüm Gen Dizi Analizi
Alzheimer Hastalığı Tip 1-APP Tüm Ekzon Dizi Analizi
Angelman Sendromu FISH Analizi (15q11-q13 del)
APOA1 G75A Polimorfizmi
Aril Sülfataz A Eksikliği (Metakromatik Lökodistrofi)-ARSA Tüm Gen Dizi Analizi
Arteriyel Tortuosite Sendromu-SLC2A10 Tüm Gen Dizi Analizi
Artrogripozis, Renal Disfonksiyon, Kolestaz-VPS33B Tüm Gen Dizi Analizi
Aril Sülfataz B Eksikliği (MPS Tip 6)-ARSB Tüm Gen Dizi Analizi
Asit Beta Glukozidaz Eksikliği (Gaucher Hastalığı- Glukoserebrozidaz Eksikliği)-GBA Tüm Gen Dizi Analizi
Atipik Gaucher ve Atipik Krabbe Hastalığı-PSAP Tüm Gen Dizi Analizi
ATP6V1B1 (ATP6B1) Tüm Gen Dizi Analizi (Distal Renal Tübüler Asidoz Progresif Sinirsel Sağırlık İle Seyreden Tip)
Abetalipoproteinemi-MTTP Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Hemiplejik Migren Tip2-ATP1A2 Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Tekrarlayıcı Myoglobinüri-LPIN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Alagille Sendromu Tip 2-NOTCH2 Tüm Gen Dizi Analizi
Alfa Fetoprotein Eksikliği-AFP Tüm Gen Dizi Analizi
Allan Herndon Dudley Sendromu-SLC16A2 Tüm Gen Dizi Analizi